Doporučené podmínky a využití

Doporočené podmínky pro efektivní solární systém

 • Vhodný sklon střechy – umístění kolektorové plochy je nejefektivnější pod úhlem cca 45° v případě, že jde o systémy s celoročním využitím. Je to kompromisní řešení mezi úhlem dopadu slunečních paprsků v létě a v zimě. U sezónního využití se pak volí příslušný sklon: např. u sezónního ohřevu bazénů je vhodnější instalovat kolektorovou (absorpční) plochu do 30°, naopak v případě přitápění teplovzdušným kolektorem, jehož využití připadá na podzim, zimu a jaro se volí sklon 90° (instaluje se na fasádu), neboť v zimě svítí slunce více z horizontu.
 • Vhodná orientace střechy – ideální je čistý jih případně mírný odklon na jihojihozápad (do 15° od jihu. Je to z důvodu „putování“ slunce po obloze. Slunce míří od východu na západ přes jižní stranu nikoliv přes severní, proto při orientaci kolektorové plochy na jih je tato schopna absorbovat téměř veškeré celodenní sluneční záření a tím i docílit maximální účinnosti.
 • V případě, že zákazník nemá vhodně orientovanou a skloněnou střechu, je možno kolektorovou plochu umístit i na jiný vhodný terén, např. do zahrady, pod zábradlí na balkoně apod.
 • Kolektory lze instalovat na sedlovou i rovnou střechu a na jakoukoliv střešní krytinu (tašky, šindele, plech, eternit,…), případně je integrovat do střešní krytiny nebo fasády.
 • Ekologicko/-ekonomické smýšlení s orientací na budoucnost
 • Vlastnit do začátku pár peněz…

K čemu slouží solární systémy

Solární systémy mají tři základní způsoby využití:

 • Ohřev teplé užitkové vody (TUV)
 • Ohřev bazénu
 • Přitápění

Velmi často se tyto tři účely kombinují a to především ve spojení:

 • Ohřev TUV + ohřev bazénu
 • Ohřev TUV + přitápění
 • Ohřev TUV + ohřev bazénu + přitápění

V nabídce naší společnosti naleznete unifikované solární komplety, ty však slouží spíše zákazníkovi pro cenovou představu. Vcelku zásadně preferujeme individuální přístup k zákazníkovi a jeho potřebám a možnostem, k čemuž využíváme formuláře dotazník zakázky, ve kterém se dozvíme důležité informace pro navržení nejvhodnějšího solárního systému.

Solární kolektory

Solární kolektory přeměňují energii obsaženou ve slunečních paprscích na tepelnou energii, kterou můžeme zužitkovat zejména v domácnosti. Energie, kterou vynaložíme na regulaci a oběhové čerpadlo se nám vrátí až stonásobně. Paprsky, které by jinak bez užitku dopadly na střechu našeho domu tak přimějeme, aby nám poskytli užitečnou službu. Příroda se nám tak stane partnerem, se kterým se navzájem podporujeme.

Tepelné kolektory se dělí do několika kategorií podle konstrukcí, použitých materiálů a jejich určení. Výběr solárního kolektoru vzhledem k požadované aplikaci je klíčový pro správnou funkci solární sestavy. Na trhu se nachází široká paleta solárních kolektorů, přičemž vždy neplatí, že čím dražší, tím lepší. Při výběru solárních kolektorů posuzujeme použité materiály a konstrukční detaily, které jsou v důsledku zásadní pro maximalizaci solárních energetických zisků. Při výběru správného typu solárního kolektoru Vám ve společnosti Ecomont s.r.o. rádi poradíme.

Ploché deskové solární kolektory

Základními parametry u plochých deskových solárních kolektorů je absorpce a emisivita. Tyto fyzikální vlastnosti určují účinnost solárního kolektoru. Absorpce je dána jednak světelným prostupem skla a absorpčním povrchem absorberu. Pro zasklení se vždy používá solární sklo, které oproti obyčejnému propouští celé spektrum slunečního záření, má lepší tepelně izolační vlastnosti a je vytvrzené proti rozbití nárazem krup do určitého průměru. Absorpční povrchy bývají různé, sledujeme zejména jejich selektivnost. Nejlépe jsou na tom vysoce selektivní povrchy. Tyto povrchy dokáží sluneční záření nejen dobře pohltit, ale také výrazně omezují zpětné vyzařování tepla. To už se ale dostáváme do oblasti posuzování emisivity. Zde sledujeme složení a tloušťku izolační vrstvy. V průběhu léta mají „lepší“ i „horší“ solární kolektory přibližně stejný průběh solárních zisků, s příchodem chladnějšího období ale roste význam solárních kolektorů s vysoce selektivním povrchem a dobrou izolací. V praxi tak můžeme říci, že pro ohřev bazénu, nebo teplé vody postačí „obyčejnější“ solární kolektory, pro jiné aplikace, zejména přitápění, používáme solární kolektory s lepšími vlastnostmi.

Vakuové trubicové solární kolektory

Většina vakuových trubicových solárních kolektorů používá vysoce selektivní povrch absorberu, v absorbci i emisivitě se díky dokonalé izolaci vakuem také jednotlivé typy příliš neliší. Veliký rozdíl však je v konstrukčním provedení, které má zásadní význam pro zužitkování tepla získaného solárním absorberem. Rozeznáváme dva hlavní druhy těchto kolektorů – Heat pipe (tepelné trubice) a U-pipe (přímoprůtočné U trubice)
- Heat pipe – energie získaná se slunce se přenáší z absorberu naneseného na stěně vnitří skleněné trubice hliníkovou lamelou na centrální měděnou uzavřenou trubku, která je naplněná mediem na bázi lihu. Medium se vypaří a putuje do jímky ve vrchní části trubky, kde při předání tepla zkondenzuje a steče k novému cyklu. Teplo předané v jímce tepelné trubice prostoupí stěnou jímky a přestoupí do druhé jímky – jímky v trubce okruhu nemrznoucí směsi. Teprve po té se energie dostane na určené místo. Z tohoto popisu vyplývá, že velkou část energie pohltí velké množství energetických přestupů, zejména ty, které jsou realizovány malou teplosměnnou plochou. Spolu s horším dílenským zpracováním levnějších modelů zejména asijských výrobců tak tato konstrukce vede k ne příliš dobré efektivitě těchto solárních kolektorů. Společnost Ecomont s.r.o. proto tento typ solárních kolektorů nemá ve své nabídce.
- U-pipe – hliníková lamela předává získanou energii z absorberu naneseném na vnitřní skleněné trubici přímo měděné trubce, ve které proudí nemrznoucí směs. To znamená, že v každé skleněné trubici je trubka, vedoucí dolu a nahoru, tedy tvoří „U“. Ve vrchní části solárního kolektoru je tato trubka napojená na rozděloveč a sběrač.
Předností vakuových trubicových solárních kolektorů je vyšší teplota, kterou jsou schopné dosáhnout, uplatnění tedy naleznou zejména tam, kde je třeba přitápět na vyšší teplotu, okrajově pak pro absorpční chlazení, či průmyslové aplikace.
Okrajově se lze setkat také s jinými typy vakuových trubicových solárních kolektorů. Například kolektor KTK má jen jednu skleněnou trubici, ve které je zatavena měděná trubka s navařeným plochým absorberem. Průtok vody je zajištěn kapilárou uprostřed měděné trubky, mezi mědí a sklem je tedy jen jeden spoj.
Nevýhodou trubickových solárních kolektorů je jejich relativní křehkost, neboť technologie výroby neumožňuje tak dokonalé kalení, jako je tomu u plochého skla.

Integrované solární kolektory

Někteří výrobci nabízejí sluneční kolektory integrovatelné do střešní krytiny tím, že se pro ně buď v krovu vytvoří lože, do kterého se uloží solární kolektor a oplechuje se klempířskou konstrukcí. Toto řešení je velmi pracné, a navíc hrozí rizikem zatékání dešťové vody do střechy. Společnost Ecomont s.r.o. však nabízí integrované solární kolektory, které jsou přímou náhradou tašek. V případě betonových střešních tašek jeden kolektor nahradí čtyři tašky v řadě. Tento systém je z architektonického hlediska velmi malým zásahem, proto se tyto integrované solární kolektory hodí i pro většinu památkově chráněných objektů, nebo architektonicky unikátních celků.

Bazénové absorbery

Většinou plastové absorbery se používají k sezónímu přímému ohřevu bazénové vody. Absorbery nemají krytí sklem a izolační vrstvou.