Obecně o solárních systémech

Solární ohřev vody využívá sluneční energii kdy s pomocí solárních kolektorů, teplonosného média a tepelného zásobníku lze zásobit jakýkoli objekt zdarma teplou vodou pro spotřebu a topení, protože během jedné hodiny dopadne na Zemi dávka záření odpovídající celoroční lidské spotřebě elektřiny.

Proč pořídit solární ohřev vody?

Slunce je nevyčerpatelný zdroj energie. Během jedné hodiny dopadne na Zemi dávka záření odpovídající celoroční lidské spotřebě elektřiny. Vhodným zařízením lze toto záření zachytit a můžete svítit a topit téměř zdarma. S výjimkou malého množství elektrické energie, používané k cirkulaci teplonosné kapaliny v systému, je veškeré „palivo“ = přímá sluneční energie zdarma. Návratnost počáteční investice je z tohoto hlediska tedy krátká.

Oblast energetiky je v posledních letech velmi častým předmětem nejrůznějších diskusí. Ceny energií jsou nestabilní a vydávají se za ně stále vysoké částky. Současné intenzivní využívání zdrojů s sebou přináší zásadní problémy:

 • Vyčerpání neobnovitelných zdrojů
 • Oteplování planety a rozpouštění ledovců
 • Posun klimatických podmínek – časté záplavy hrozící v létě i v chladnějších měsících
 • Nejrůznější alergické projevy nových generací

Palivo, z něhož je odčerpána energie, zůstává nepříjemným odpadem, který zatěžuje životní prostředí:

 • ze spotřeby fosilních paliv zůstávají oxidy dusíku, oxid siřičitý, atd…
 • výroba elektřiny jadernou elektrárnou s sebou přinese na dlouhou dobu tuny radioaktivního odpadu

Podmínkou existence dalších generací je tedy ideový i behaviorální posun od neobnovitelných zdrojů ke zdrojům obnovitelným a ekologicky čistým.

Vhodný energetický zdroj by měl mít dostatečnou kapacitu pro pokrytí potřeb lidstva, být přijatelný cenově a samozřejmě nezatěžovat životní prostředí. Všechny tyto parametry splňuje právě Slunce. Podle odhadů astronomů Slunce bude svítit ještě dalších 5 miliard let, což je možno z hlediska lidských měřítek považovat za nekonečno. Ze Slunce dopadá na zem asi 15000 krát více energie než se spotřebuje z neobnovitelných zdrojů za stejný čas. Tím by se měl sluneční potenciál dostat výrazně do popředí.

Proti sobě stojí dvě reality:

 • Neobnovitelné zdroje působí při své spotřebě nezměrné škody na životním prostředí.
 • Nevyčerpatelné zdroje, které svým objemem dalece převyšují ty vyčerpatelné, nepůsobící při své spotřebě žádné škody.

Existuje však povědomí, že lidé jsou na neobnovitelných zdrojích závislí a alternativní zdroje jsou v energetice stále ještě posunuty do okrajové role.

Přesto přes všechno se na alternativní zdroje začíná postupně klást stále větší důraz. Za všechny „pro“ argumenty hovoří stanovisko EU. Podmínkou pro přijetí do EU je 6 procentní podíl alternativních zdrojů energie na celkových energetických zdrojích státu. Že máme v tomto směru hodně co dohánět netřeba zdůrazňovat.
Sluneční záření dopadá na celou plochu naší republiky a tudíž jej lze velmi dobře využít. 70% dopadajících paprsků připadá na období duben – září a 30 % zbývá na říjen – březen. Z toho energetického rozložení vyplývají možnosti využití solární energie a při dobré účinnosti solárního systému lze získat i poměrně velký výkon.

Dopadající energii dokážeme pomocí technických zařízení přeměnit na teplo. Využití sluneční energie je v podstatě dvojí:

 • Pasivní – transparentní střechy, skleníky, zimní zahrady…
 • Aktivní – podle způsobu přeměny (na teplo, na elektřinu), doby využití (sezónní, celoroční)

Instalace fototermických zařízení – tedy zařízení na přeměnu sluneční energie na tepelnou – se právě zabývá společnost SolarCo s.r.o.

Principy fungování

Principy fungování solárních systémů jsou dva:

A to buď pracující:

 • Jednookruhově (průtočný systém – ohřívá se přímo voda)
 • Dvouokruhově (systém s výměníkem – ohřívá se nejprve nemrznoucí směs, ta až předává tepelnou energii do vody)

Mohlo by Vás zajímat